Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimizin Kapsamı

Geniş çalışma alanlarımız ışığında, hukuki danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı aşağıdaki gibidir;

Sözleşmeler
Alım satım, eser, işveren ve alt işveren, kira, gizlilik, yenilenebilir enerji, bilişim, fikri ve sınai haklar, iş ve istihdam sözleşmeleri dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerimizin günlük iş ilişkileri kapsamında akdedeceği her türlü sözleşmenin hazırlanması, tadili ve sözleşmenin diğer tarafları ile müzakeresi.

 

Kurumsal Takip ve Şirketler Hukuku

 • Şirket imza yetkililerinin atanması ve imza sirkülerinin düzenlenmesi; söz konusu hususların ilgili ticaret sicilleri nezdinde tescili ve sürecin takibi,
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul belgelerinin hazırlanması ve genel kurul işlemlerinin takibi,
 • Yönetim kurulu/müdürler kurulu kararlarının hazırlanması ve tescili,
 • Müvekkil şirket esas sözleşmesinin hazırlanması ve tadili; söz konusu işlemlerin ticaret sicili nezdinde tescili,
 • Şirket nezdinde birleşme, bölünme ve tür değişikliği işlemlerinin takibi; söz konusu işlemlerin ticaret sicili nezdinde tescili,
 • Sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yönetim kurulu ve müdürler kurulu üyelerinin atanması, üye değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müvekkillerimiz adına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki her tür iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi için genel danışmanlık hizmeti sunulması (örn: hisse devirleri, yönetim kurulu ve genel kurul kararları, denetçi ataması vb.)
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki hukuki gereklilikler ve şirketin mevzuat kapsamındaki eksiklikleri ile ilgili uyumluluk çalışması yapılması, eksiklikler hakkında müvekkillerimizin bilgilendirilmesi, eksikliği gidermek açısından gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve kamu veya özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü işlemin müvekkil adına gerçekleştirilmesi,
 • Birleşme ve devralma işlemlerinde ön müzakere sürecinden başlayarak kapanış protokolün imzası aşamasına kadar her türlü iş ve işlemin müvekkil adına gerçekleştirilmesi,
 • Şirket kuruluşu, şube kuruluşu ve irtibat ofisi kuruluşu işlemlerinde hukuki destek sağlanması
 • Şirket bölünmesi, tür değişikliği ve tasfiye işlemlerinde hukuki destek sağlanması,
 • Yukarıda bahsi geçen işlemlerin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri ve Ticaret Bakanlığı nezdinde her türlü işlemin gerçekleştirilmesi.
İş Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması
 • İş sözleşmelerinin ve istihdam ilişkisi kapsamındaki her tür hukuki enstrümanın hazırlanması ve müzakeresinde hukuki danışmanlık sağlanması,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer iş mevzuatı kapsamında uyumluluk ve genel danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İş ve istihdam ilişkisinden kaynaklanan davalarda müvekkillerimizin yerel mahkemeler önünde temsili,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında müvekkillerimize uyumluluk ve genel hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
Enerji Hukuku
 • Sektörel düzeyde birleşme ve devralma işlemlerinin takibi ve sonlandırılması,
 • Enerji piyasası ile ilgili tipik sözleşmelerin hazırlanması, revize  edilmesi ve sözleşme müzakerelerine katılım,
 • Lisans başvurularının müvekkil adına  yapılması, lisans yenileme, tadil ve devir prosedürlerinin müvekkil adına takibi ve sonlandırılması,
 • Enerji piyasası hukuku ve kanunlarıyla uyumluluk anlamında şirket bazında  analiz ve çalışmalar yapılması.
Eşya Hukuku ve Eser Sözleşmeleri
 • Gayrimenkul işlemlerinin takibi, ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve sonlandırılması (alım satım, kira, gayrimenkul üzerindeki ayni ve sınırlı ayni haklar, satış  vaadi, gayrimenkul finansmanı vb.),
 • Eser sözleşmelerinin hazırlanması, tadili ve sözleşme müzakerelerine katılım,
 • Yabancı vatandaşların ve yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinimi işlemleri ile ilişkili hukuki destek sağlanması ve sözleşmelerin imzalanması,
 • Eşya mevzuatından kaynaklanan ihtilafların çözümü ve müvekkillerimizin mahkemeler ve tahkim kurulları nezdinde temsili.
Finans ve Sermaye Piyasası Hukuku
 • Borsada işlem görmek isteyen veyahut halihazırda borsada işlem gören sermaye şirketlerine genel hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kamuya açık sermaye şirketlerinin birleşme ve devralma işlemlerinde ön müzakere sürecinden başlayarak kapanış protokolün imzası aşamasına kadar her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku/ Bilişim ve İnternet Hukuku
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım, alan adları ve ticari sırlara ilişkin tam kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Yerel ve uluslararası düzlemde marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellere ilişkin araştırma, tescil ve devir işlemlerinde hukuki destek verilmesi,
 • Fikri veya sınai hakların üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi, haklara tecavüz edilmesi halinde müvekkillerimizin mahkemeler ve tahkim kurulları nezdinde temsili ve savunulması,
 • E-ticaret ve bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimize mevzuat uyumluluğu ve genel hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması ve gizlilik açısından hizmet ve yer sağlayıcıların mevzuata uyumluluğu ile ilgili hukuki destek sağlanması
 • Bilişim teknolojileri ile ilgili hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve müzakere edilmesi
 • Elektronik ortamda hizmet sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarına genel hukuki danışmanlık hizmeti temini,
Rekabet Hukuku
 • Birleşme ve devralma sürecinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve rekabeti sınırlayan veya ortadan kaldıran bir husus olup olmadığı hakkında hukuki destek sağlanması
 • Ticari sözleşmelerdeki rekabet hukuku ihlallerinin gözden geçirilmesi ve müvekkilin bu kapsamda aydınlatılması
 • Birleşme ve devralma işlemleri kapsamındaki rekabet kuruluna bildirilmesi gereken birleşme ve devralma bildirim formunun hazırlanarak rekabet kuruluna sunulması,
 • Müvekkil şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken rekabet mevzuatına uygun hareket edip etmediklerinin incelenmesi, mevzuata aykırı davranışlar hakkında uyumluluk çalışması yapılması,
 • Müvekkillerimizin her türlü şikayet prosedürünün takibi ve rekabet hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda kurul ve mahkemeler önünde temsili.
Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Müvekkillerimizin günlük iş ve işlemlerinde karşılaşabileceği her türlü uyuşmazlığın giderilmesi için en uygun uyuşmazlık çözüm yolunun kullanılması ve dava takibi
 • Müvekkillerimizin, özellikle ticaret hukuku, alacak borç ilişkisinden kaynaklı hukuk davaları, tazminat istemleri, rekabet hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, fikri ve sınai hakların ihlalinden doğan uyuşmazlıklar, istihdam ve iş ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar, gayrimenkul ve inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, şirket hissedarları arasındaki uyuşmazlıklar, iflas ve tasfiye süreçleri ve diğer her türlü hukuki ihtilaf halinde  mahkemeler ve tahkim kurulları nezdinde temsili
 • Müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıklardaki temel eğilimimiz, uyuşmazlığın en az masraflı ve en kolay yoldan giderilmesi için uygun çözümü saptamak ve bu doğrultuda gerekirse arabuluculuk, dava, tahkim veya diğer uyuşmazlık çözüm yollarını kullanarak ihtilafı müvekkil lehine sonuçlandırmaktır.
İcra Hukuku ve Alacak Takibi
 • Müvekkillerimizin, alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf oldukları/olacakları icra ve iflas süreçlerinde temsil edilmesi ve savunulması
 • Müvekkil adına tahsil edilemeyen alacakların tahsili adına icra takiplerinin başlatılması ve dava sürecinin takip edilmes

Yol Tarifi