Sermaye Şirketlerinin Genel Kurullarında Denetçi Atanması ve Tescili Hakkında Getirilen Değişiklikler

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 24 Aralık 2018 tarihinde, 50035491-431.04 sayılı yazı ile tüm ticaret sicil müdürlüklerine hitaben, sermaye şirketlerinin genel kurullarında tescili zorunlu olan denetçi atamalarına ilişkin resmi bir yazı yayımlanmıştır. (“Resmi Yazı”)

İşbu bültenin konusu, Resmi Yazı’nın getirdiği değişikliklerin ve gerek bağımsız denetim şirketlerinin, gerekse bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin alması gereken aksiyonların incelenmesidir. 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler ve Resmi Yazı Öncesi Uygulama

Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi uyarınca denetçi, şirket genel kurulunca her faaliyet döneminde ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmelidir. Bağımsız denetime tabi olan şirketler ise Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’da (“Karar”) belirtilmektedir. Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile Karar’ın ekindeki listede sıralanan bankalar, sigorta şirketleri vb. finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler bağımsız denetime tabidir.

Söz konusu denetçi atamaları, bağımsız denetime tabi şirketler veyahut ihtiyaren özel denetçi atayan şirketler tarafından mali yılın sona ermesini müteakip en geç 3 ay içerisinde denetçinin de katılmıyla gerçekleştirilen olağan genel kurullarda, gündeme eklenen denetçi ataması hükmünün ilgili ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Resmi yazı öncesi uygulama uyarınca sermaye şirketleri, (anonim şirket, limited şirket ve paylı komandit şirketler) genel kurulda atadıkları bağımsız denetçiden bir bağımsızlık beyanı almak suretiyle söz konusu işlemi tescil ettirebiliyordu. Bu doğrultuda sermaye şirketlerinin denetçi tescili kapsamında alması gereken tek belge bu bağımsızlık beyanı idi. Bunun haricinde herhangi ek bir beyan talep edilmediği gibi denetçi sözleşmesi de genel kurul kararının tescilini müteakip 60 gün içerisinde imzalanıyordu. Zira, halihazırda yürürlükte olan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 29. maddesinin üçüncü fıkrasında da denetim sözleşmesinin bağımsız denetçi seçiminden itibaren en geç 60 gün içerisinde akdedilmesi gerektiği açıkça düzenlenmektedir. 

Resmi Yazı ile Getirilen Değişiklikler

Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen resmi yazıda,denetim sözleşmesi imzalanmadan yapılan denetçi tescil ve ilanlarının, tescil akabinde denetim sözleşmesinin imzalanması sürecinde şirket ve denetçinin anlaşamaması sebebiyle birçok soruna sebep olduğu ve şirketler tarafından denetçi ataması yapılmış olmasına rağmen denetim sözleşmelerinin imza aşamalarında kilitlenmeler yaşandığı belirtilmiştir.

Resmi Yazı uyarınca, bu durumun önlenebilmesi amacıyla bağımsızlık beyanının yanı sıra denetçi tarafından görev kabul beyanı alınması ve denetim sözleşmesinin genel kurul ile birlikte tescil edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Getirilen bu değişiklik sebebiyle, konu hakkında yeni bir ikincil düzenleme çıkana kadar denetim sözleşmelerinin olağan genel kurul ile birlikte tescil edilmesi gerekecektir. 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca, genel kurul kararının alınmasından itibaren 15 gün içerisinde kararın ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda bundan böyle denetim sözleşmesinin yapılması için sermaye şirketleri ve denetim şirketlerinin elinde bulunan süre yukarıda bahsi geçen 15 günlük tescil süresidir. Lakin pratikte sermaye şirketlerinin, genel kurul kararının alınmasını takip eden birkaç gün içerisinde bu sözleşmenin akdedilmesini talep edebilme ihtimali yüksek olduğundansermaye şirketleri ile bağımsız denetim şirketlerinin, sözleşme hüküm ve koşullarında önceden anlaşıpgenel kurul kararı ile eş zamanlı olarak denetim sözleşmesini imzalamaya hazır olmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak söz konusu düzenleme doğrultusunda denetçi atamalarının tescili için, denetçi tarafından imzalanacak olan bağımsızlık beyanı, görev kabul beyanı ve karşılıklı olarak akdedilen denetim sözleşmesinin hazırlanarak ticaret sicil müdürlüklerine sunulması gerekmektedir.

YURDAKUL HUKUK BÜROSU

Av. Berk Arda Yurdakul

Yol Tarifi